Конкурсы лесхоз


лесхоз конкурсы лесхоз ����� ���������������� ��������������� �����������

(����� ��� �������) ����������� ������� �������� �������� ������� ����������������� ����������� (��� ��� ����) ����������� �������-������������ �������� (��� ��� ������) ����������� �������� ������������ ������������ � ������������ ���������� (��� ��� ������) ����������� ������� ���������� ���������� � ����� ������������ (��� ��� ���) �������� ��������������� �������� (��� ��� ����) ������������ �����-��������������� �������� (��� ��� �����) ��������-��������� �����������-��������������� �������� (��� ��� ����) ��������� ������-�������� ��. �.�. ������ (��� ��� �����) �������������� ���������������� ������� �. ������������-��-����� (��� ��� 3) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 3 (��� ��� 6) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 6 (��� ��� 7) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 7 (��� ��� 16) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 16 (��� ��� 18) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 18 (��� ��� ����) �������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. ������� (��� ��� ����) �������������-��-����� ���������������� �������� (��� ��� ���) ��������� ������������ �������� (��� ��� ����) ����������� �������� ������� ���������� (��� ��� ���) ������� ���������������� �������� (��� ��� ���) �������������-��-����� ������������ ������� (��� ��� ���) ����������� ����������� ������� (��� ��� ���) ����������� ��������������� ������� (��� ��� ���) ����������� �������������� ������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������� (��� ��� ����) ����������� ������������ �������� (��� ��� ����) ����������� �����������-������������� �������� (��� ��� ������) ��������������� �������� �������� � ����������� (��� ��� ����) ����������� �������-������������� �������� (��� ��� ����) �������������-��-����� ����������-����������� �������� (��� ��� ���) ����������� ������������������ �������� (��� ��� ����) ������������-��-����� �����������-������������ �������� (��� ��� �����) �������������-��-����� ������� ���������� � �������

��� ����

novyi god WorldSkills Russia ������� ������ ��������� ������������� �������

�������

28 ������� 2017

���� worldskills ������� � ������

worldskills������

28 ������� 2017

������ �������� ���������: ������� ������ ���������������� ���������� ����

worldskills

18 ������� 2017

� ������ ���������� ������ ������������� ����� ������������� ������� ������������ ������

14 ������� 2017

������������ ������� �������� ������ ��������� � ��������� �������� ������-����������� ������� �������� ������ ��� ��������� �������� �� ���������� �������� ������������� ������������ ���� ������� �������� ������� ������-���������� ����� ������� � ������

������������� ������

��������� ���

��������: 1 2 3 4 5... 62 ����.

�������

������ �������

������ ProfObr27!

12.12.2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26

27

28

29 30

31

��� �������

�����-�������

270

��������� ������������ ���� ���������� - 2017

��������� ������������ ���� ���������� - 2017

40

������ ����� � ��������� ����������� � ����� ������������ ���� �.�. ����������

������ ����� � ��������� ����������� � ����� ������������ ���� �.�. ����������

394

V ������������ ��������� "������� �������������" WSR ������������ ���� 2017 ���

V ������������ ��������� "������� �������������" WSR ������������ ���� 2017 ���

205

������������ ���� ������������� ��������� 43.00.00 - 2017 ���

������������ ���� ������������� ��������� 43.00.00 - 2017 ���

22

������� ��������� ���������� ���

������� ��������� ���������� ���

���������� ������������ ���� ������� � ������ � ����������� ������

���������� ������������ ���� ������� � ������ � ����������� ������

�������� ����������� �������� ���������� ������� � �������� ������� ��������� � ���������� ������ ����������

�������� ����������� �������� ���������� ������� � �������� ������� ��������� � ���������� ������ ����������

�������� ���������������� ������ ���������� �������� �� ������� �������� ���������������� �������

�������� ���������������� ������ ���������� �������� �� ������� �������� ���������������� �������

������������������ ����������� ����������������� ����� �7

������������������ ����������� ����������������� ����� �7

������ ��� ������� ������� �������� ������������ ������������� ��������� ��������� ������ ������ ��������� �������

������ ��� ������� ������� �������� ������������ ������������� ��������� ��������� ������ ������ ��������� �������

��� �����

����� ���������

������ ���������

�� ������ ������������� ����� ��������� �� ������ �������� ��� ��� ��������:


����������� ������ ���������:

08.00.00 ������� � ���������� �������������

����������� ������ ���������/��������������:

08.00.00 ������� � ���������� �������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

08.01.06 ������ ������ �������������

08.01.07 ������ ���������������� �����

08.01.08 ������ ���������� ������������ �����

08.01.10 ������ �������-������������� ���������

08.01.16 ��������� �� ������������, ������������� � ����������

08.01.14 ��������� ���������-�����������, �������������� ������ � ������������

08.01.18 ���������������� ������������� ����� � �������������������

08.01.19 ���������������� �� ������� ����� � �������������������

08.02.01 ������������� � ������������ ������ � ����������

08.02.02 ������������� � ������������ ���������� ����������

08.02.05 ������������� � ������������ ������������� ����� � ����������

08.02.07 ������ � ������������ ���������� �������������� ���������, ����������������� ������� � ����������

08.02.08 ������ � ������������ ������������ � ������ �������������

08.02.09 ������, ������� � ������������ ������������������� ������������ � ����������� ������

08.02.11 ����������, ������������ � ������������ ���������������� ����

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� 3 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 3

( ��� ��� 6 ) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 6

( ��� ��� 7 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 7

( ��� ��� 18 ) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 18

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������������ �������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������ ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �����������-������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������������ ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������������-��-����� �����������-������������ ��������

09.00.00 ����������� � �������������� �������

����������� ������ ���������/��������������:

09.00.00 ����������� � �������������� �������

������������ ��������������, �������������� � ������:

09.01.01 �������� ������������ �����

09.01.03 ������ �� ��������� �������� ����������

09.02.03 ���������������� � ������������ ��������

09.02.04 �������������� ������� (�� ��������)

09.02.01 ������������ ���� � ���������

09.02.02 ������������ ����

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �����������-������������� ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������������� �������� �������� � �����������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ����������-����������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������������ ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������������-��-����� �����������-������������ ��������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������� ���������� � �������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ � ������������ ����������

10.00.00 �������������� ������������

����������� ������ ���������/��������������:

10.00.00 �������������� ������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

10.02.01 ����������� � ���������� ������ ����������

10.02.03 �������������� ������������ ������������������ ������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �����������-������������� ��������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������� ���������� � �������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ � ������������ ����������

11.00.00 �����������, ������������ � ������� �����

����������� ������ ���������/��������������:

11.00.00 �����������, ������������ � ������� �����

������������ ��������������, �������������� � ������:

11.01.08 �������� �����

11.02.12 �������� �����

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������� ���������� � �������

13.00.00 ������� � ���������������

����������� ������ ���������/��������������:

13.00.00 ������� � ���������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

13.01.05 ������������� �� ������������ ������������ �������������� � �����

13.01.10 ������������� �� ������� � ������������ ������������������� (�� ��������)

13.02.11 ����������� ������������ � ������������ �������������� � �������������������� ������������ (�� ��������)

13.02.07 ��������������� (�� ��������)

13.02.02 �������������� � ���������������� ������������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������� ���������������� ������� �. ������������-��-�����

( ��� ��� 7 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 7

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ����������-����������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������������ ��������

14.00.00 ������� ���������� � ����������

����������� ������ ���������/��������������:

14.00.00 ������� ���������� � ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

14.02.02 ������������ ������������

���������������� ��������������� �����������:

15.00.00 ��������������

����������� ������ ���������/��������������:

15.00.00 ��������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

15.01.05 ������� (������ � �������� ���������������� ������ (��������)

15.01.09 �������� ������������������� � ����������� �����

15.01.10 ������� �� ������� �������������������� ������������

15.01.20 ������� �� ����������-������������� �������� � ����������

15.01.25 ��������� (����������������)

15.01.26 ������-���������

15.01.29 ��������� ��������� � ��������� �����

15.01.30 �������

15.02.01 ������ � ����������� ������������ ������������� ������������ (�� ��������)

15.02.07 ������������� ��������������� ��������� � ����������� (�� ��������)

15.02.08 ���������� ��������������

15.02.09 ���������� ����������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������� ���������������� ������� �. ������������-��-�����

( ��� ��� 3 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 3

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ����������-����������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������������ ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ � ������������ ����������

18.00.00 ���������� ����������

����������� ������ ���������/��������������:

18.00.00 ���������� ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

18.01.02 ��������-������

18.01.28 �������� ����������������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

19.00.00 ������������ �������� � �������������

����������� ������ ���������/��������������:

19.00.00 ������������ �������� � �������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

19.01.17 �����, ��������

19.02.07 ���������� ������ � �������� ���������

19.02.10 ���������� ��������� ������������� �������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������� ���������������� ������� �. ������������-��-�����

( ��� ��� 18 ) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 18

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������� ������������ ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������� ���������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������-������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������������-��-����� �����������-������������ ��������

20.00.00 ������������ ������������ � �������������������

����������� ������ ���������/��������������:

20.00.00 ������������ ������������ � �������������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

20.01.01 ��������

20.02.04 �������� ������������

20.02.02 ������ � ������������ ���������

20.02.01 ������������ ������������� �������������������� ����������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ � ������������ ����������

21.00.00 ���������� ��������, ������ ����, ������������ ���� � ��������

����������� ������ ���������/��������������:

21.00.00 ���������� ��������, ������ ����, ������������ ���� � ��������

������������ ��������������, �������������� � ������:

21.01.08 �������� �� �������� ������ �������

21.01.16 ����������� �������� ����������

21.02.04 ���������������

21.02.14 �������������� ����

21.02.08 ���������� ��������

21.02.15 �������� ������ ������

21.02.17 ��������� ���������� ������������� �������� ����������

21.02.18 ���������� �������� ����������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������� �����-��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������� ������������ ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������������� �������� �������� � �����������

22.00.00 ���������� ����������

����������� ������ ���������/��������������:

22.00.00 ���������� ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

22.02.05 ��������� �������� ���������

22.02.06 ��������� ������������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ����������-����������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������������ ��������

23.00.00 ������� � ���������� ��������� ����������

����������� ������ ���������/��������������:

23.00.00 ������� � ���������� ��������� ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

23.01.03 �����������

23.01.06 �������� �������� � ������������ �����

23.01.07 �������� ����� (���������)

23.01.08 ������� �� ������� ������������ �����

23.01.09 �������� ����������

23.01.10 ������� �� ������������ � ������� ���������� �������

23.01.11 �������-�������� �� ������� ������������������� ���������� ������� (������������, ��������������)

23.02.01 ����������� ��������� � ���������� �� ���������� (�� �����)

23.02.03 ����������� ������������ � ������ �������������� ����������

23.02.04 ����������� ������������ ��������-������������, ������������, �������� ����� � ������������ (�� ��������)

23.02.05 ������������ ������������� ������������������� � ���������� (�� ����� ����������, �� ����������� �������)

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������� ������-�������� ��. �.�. ������

( ��� ��� 16 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 16

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������-������������ ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������� �����-��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������� ������������ ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������� ���������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������������ �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ������������ ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �����������-������������� ��������

24.00.00 ����������� � �������-����������� �������

����������� ������ ���������/��������������:

24.00.00 ����������� � �������-����������� �������

������������ ��������������, �������������� � ������:

24.01.01 �������-������� ����������� �������

24.02.01 ������������ ����������� ���������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������� ���������������� ������� �. ������������-��-�����

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������� ����������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ����������-����������� ��������

26.00.00 ������� � ���������� ��������������� � ������� ����������

����������� ������ ���������/��������������:

26.00.00 ������� � ���������� ��������������� � ������� ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

26.01.01 �������������-������������� ������������� �����

26.01.03 �������-��������� �������

26.01.07 ������

26.01.09 �������� �������

26.02.01 ������������ ���������� ������ �����

26.02.02 ������������

26.02.03 ������������

26.02.04 ������ � ����������� ������������ ������� ����� � ����������

26.02.05 ������������ ������� �������������� ���������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� 3 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 3

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������� ����������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ � ������������ ����������

29.00.00 ���������� ������ ��������������

����������� ������ ���������/��������������:

29.00.00 ���������� ������ ��������������

������������ ��������������, �������������� � ������:

29.01.07 �������

29.01.29 ������ ���������� � ���������� ������������

29.02.04 ���������������, ������������� � ���������� ������� �������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

35.00.00 ��������, ������ � ������ ���������

����������� ������ ���������/��������������:

35.00.00 ��������, ������ � ������ ���������

������������ ��������������, �������������� � ������:

35.01.01 ������ �� ������� ���������

35.01.03 ���������-����������

35.01.01 �������� ����������� ������

35.01.13 ����������-�������� ��������������������� ������������

35.02.01 ������ � ������������ ���������

35.02.02 ���������� �������������

35.02.03 ���������� ���������������

35.02.06 ���������� ������������ � ����������� �������������������� ���������

35.02.10 ��������� ������ �����������

35.02.14 ������������ � ������������

35.02.12 ������-�������� � ����������� �������������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������� ������-�������� ��. �.�. ������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ���������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������� ���������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �����������-������������� ��������

38.00.00 ��������� � ����������

����������� ������ ���������/��������������:

38.00.00 ��������� � ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

38.01.01 �������� ������������� (���������������-�������������) ������

38.01.02 ��������, ��������-������

38.02.01 ��������� � ������������� ���� (�� ��������)

38.02.03 ������������ ������������ � ���������

38.02.04 ��������� (�� ��������)

38.02.05 ������������� � ���������� �������� ��������������� �������

38.02.06 �������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������� ������-�������� ��. �.�. ������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������� ����������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������� ��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������������ �������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������-������������� ��������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������� ���������� � �������

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������� ������������ ������������ � ������������ ����������

39.00.00 ���������� � ���������� ������

����������� ������ ���������/��������������:

39.00.00 ���������� � ���������� ������

������������ ��������������, �������������� � ������:

39.01.01 ���������� ��������

39.02.01 ���������� ������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

42.00.00 �������� �������� ���������� � �������������-������������ ����

����������� ������ ���������/��������������:

42.00.00 �������� �������� ���������� � �������������-������������ ����

������������ ��������������, �������������� � ������:

42.01.01 ����� ���������

���������������� ��������������� �����������:

43.00.00 ������ � ������

����������� ������ ���������/��������������:

43.00.00 ������ � ������

������������ ��������������, �������������� � ������:

43.01.01 ��������, ������

43.01.02 ����������

43.01.05 �������� �� ��������� ������������ ���������� �� ��������������� ����������

43.01.06 ��������� �� ��������������� ����������

43.02.01 ����������� ������������ � ������������ �������

43.02.02 �������������� ���������

43.02.10 ������

43.02.11 ����������� ������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ������ ) ������� ��������������� ��������� ����������������� ��������������� ���������� ������������ ������� ���������� ���������� � ����� �������������

( ��� ��� 16 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 16

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������� ���������� � �������

44.00.00 ����������� � �������������� �����

����������� ������ ���������/��������������:

44.00.00 ����������� � �������������� �����

������������ ��������������, �������������� � ������:

44.02.01 ���������� �����������

44.02.02 ������������ � ��������� �������

44.02.03 ���������� ��������������� �����������

44.02.04 ����������� ���������� �����������

44.02.05 ������������� ���������� � ��������� �����������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ���������-��������� �����������-��������������� ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������� �����-��������������� ��������

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������������� ������� ����� ����� ���������� ����� �.�. ��������

( ��� ��� ���� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� �������������-��-����� �����������-������������ ��������

46.00.00 ������� � ����������

����������� ������ ���������/��������������:

46.00.00 ������� � ����������

������������ ��������������, �������������� � ������:

46.01.03 �����������������

46.02.01 ���������������� ����������� ���������� � �������������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� 3 ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 3

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

53.00.00 ����������� ���������

����������� ������ ���������/��������������:

53.00.00 ����������� ���������

������������ ��������������, �������������� � ������:

53.02.01 ����������� �����������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ �������������� ������� ����� ����� ���������� ����� �.�. ��������

54.00.00 ��������������� � ���������� ���� ��������

����������� ������ ���������/��������������:

54.00.00 ��������������� � ���������� ���� ��������

������������ ��������������, �������������� � ������:

54.02.01 ������ (�� ��������)

54.02.08 ������� � ��������� ����������

���������������� ��������������� �����������:

( ��� ��� ��� ) ������� ��������������� ���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ��������������� �������

( ��� ��� ����� ) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� ��������������-��-����� ������� ���������� � �������

���� ��������

� ��� ��� ���� ������� �� �������?

�����

�������������� ������

��� ������ ������� ������ ��� �� email

����� ��� ������������

�� ������ ����� �� ����, ���� �� ���������������� �� ����� �� ���� ��������:

����������� ���� ������� ������ VKontakte ��� ����� �� ����.

����������� ������� �������� �������� ������� ����������������� �����������

����������� ������� �������� �������� ������� ����������������� �����������

������ ��� ������������ ������ ������ �����

����� ���������������� ��������������� ����������

(����� ��� �������) ����������� ������� �������� �������� ������� ����������������� ����������� (��� ��� ����) ����������� �������-������������ �������� (��� ��� ������) ����������� �������� ������������ ������������ � ������������ ���������� (��� ��� ������) ����������� ������� ���������� ���������� � ����� ������������ (��� ��� ���) �������� ��������������� �������� (��� ��� ����) ������������ �����-��������������� �������� (��� ��� �����) ��������-��������� �����������-��������������� �������� (��� ��� ����) ��������� ������-�������� ��. �.�. ������ (��� ��� �����) �������������� ���������������� ������� �. ������������-��-����� (��� ��� 3) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 3 (��� ��� 6) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 6 (��� ��� 7) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 7 (��� ��� 16) ������� ��������������� ��������� ���������������� ��������������� ���������� � 16 (��� ��� 18) ������� ��������������� �������� ���������������� ��������������� ���������� � 18 (��� ��� ����) �������������-��-����� ���������������� �������� ����� ����� ���������� ����� �.�. ������� (��� ��� ����) �������������-��-����� ���������������� �������� (��� ��� ���) ��������� ������������ �������� (��� ��� ����) ����������� �������� ������� ���������� (��� ��� ���) ������� ���������������� �������� (��� ��� ���) �������������-��-����� ������������ ������� (��� ��� ���) ����������� ����������� ������� (��� ��� ���) ����������� ��������������� ������� (��� ��� ���) ����������� �������������� ������� ����� ����� ���������� ����� �.�. �������� (��� ��� ����) ����������� ������������ �������� (��� ��� ����) ����������� �����������-������������� �������� (��� ��� ������) ��������������� �������� �������� � ����������� (��� ��� ����) ����������� �������-������������� �������� (��� ��� ����) �������������-��-����� ����������-����������� �������� (��� ��� ���) ����������� ������������������ �������� (��� ��� ����) ������������-��-����� �����������-������������ �������� (��� ��� �����) �������������-��-����� ������� ���������� � �������

������ ����������������� ����������� ������������ ���� ������ �� ���������� �������� ���������������� ���������� ���������������� ���������� ��������������� ����������������� ����������� ������������ ������� �������� �������������� � ��������� ������������ � ����� ����������������� ������������ (����� ��� ���������). �� ��� �� ������ ������� ��������� ���������� ����������������� ����������� ������������ ����. ��������� ���������� ����������� ��� iOS � Android.


Источник: https://profobr27.ru/Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Харабали: рыбалка и секретные места на Ахтубе с Волгой Рыбалка в Открытка на день рождения девушке движущиеся


Конкурсы лесхоз Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
Конкурсы лесхоз Детский лагерь в Ленинградской области ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»
Конкурсы лесхоз Портал профессионального образования Хабаровского края
Конкурсы лесхоз Красная площадь Шекснинская газета Звезда
Конкурсы лесхоз Севприроднадзор
Конкурсы лесхоз Экологические
Конкурсы лесхоз Структура
Конкурсы лесхоз Cтихи о любви для самой любимой на свете
Home mcg12.org Анализ стихотворения «Опять весна» Бориса Пастернака Давай раскрасим вместе мир заповедный край детский конкурс победители Журнал Самиздат : Последние поступления Именины 2018. Календарь имён на 2018 год (Святцы) Клуб кому за 50 Blog Archive 50 ЗНАКОМСТВА Красивое поздравление с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ